Төлбөр төлөх заавар

Энд онлайн хичээл яаж бүртгүүлэх тухай, яаж үзэх тухай заавар зөвлөмжийг бичнэ.