Tag Archives: Dashboard

Dashboard and KPI тайлан

Dashboard гэдэг үгийг “Удирдлагын самбар” гэж орчуулж болно. Үүнийг автомашинаар зүйрлэн хэлвэл жолоочийн өмнө байрлах хянах самбар юм (шатахуун, тос, хурд, моторын эргэлт гм). Энэхүү удирдлагын самбарт бүх мэдээлэл нэг дор харагдаж байдаг учир “Dashboard” гэж нэрлэгдэж байна. Байгууллагууд Dashboard тайлан бэлтгэдэг үү? гэсэн асуулт гарж ирнэ. Зарим байгууллагууд Dashboard тайланг сайн, муу янз бүрээр бэлтгэдэг ч ихэнх нь бүр огт хийдэггүй. Хэр оновчтой сайн мэдээлэл бэлтгэгдсэн